Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO).W związku z powyższym, w myśl art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, pragniemy Państwa poinformować, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Travelizeme Sp.z o.o. wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000704555, NIP: 951-244-98-54, REGON: 368779923, z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 5000 złotych. Adres siedziby: 02-793 Warszawa, ul. Małej Łąki 76/43. ;

  2. Państwa dane osobowe są/będą przetwarzane w celu:
  a. zawarcia i realizacji umów (świadczenia usług),
  b. wykonania ciążących na administratorze obowiązków przewidzianych przepisami obowiązującego prawa,
  c. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  d. przesyłania informacji marketingowych,
  e. tworzenia zestawień, analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
  f. weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  g. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych;

  3. podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest/będzie:
  a. udzielona przez Państwa zgoda,
  b. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
  c. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  d. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

  4. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie stosownych przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi: transportowe, kurierskie, księgowe, kadrowe, konsultacyjne, doradcze, serwisowe, IT, handlowe;

  5. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane, czyli:

*trwania umowy a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń;

*niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa;

*prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do odwołania zgody na wysyłanie takich wiadomości. Odwołanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a. okres potrzebny na realizację umowy,
b. okres przez jaki są świadczone na Państwa rzecz usługi,
c. okres na jaki została udzielona zgoda,
d. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
e. przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określony czas;

6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, której dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem;

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy;

10.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować listownie na adres siedziby administratora, ul. Małej Łąki 76/43,02-793 Warszawa, lub drogą elektroniczną na adres: biuro@travelizeme.pl